Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Roman Skrzypczak

Roman Skrzypczak

Radny

Okręg: 4, zdobyte głosy: 52, przynależność: KWW Grzegorza Jóźwiaka

Status: powołany - 21.10.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Rewizyjna stała Uchwała nr II/3/18 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dziwnowie członek
Komisja Budżetu i Planowania stała Uchwała Nr II/5/18 w sprawie powołania Komisji Budżetu i Planowania i Uchwała nr IV/39/18 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/5/18 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu i Planowania członek
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała Uchwała Nr II/4/18 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-12-03 09:38:49 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. III sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-11-28 12:07:19 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dziwnowie II sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-11-28 12:09:08 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg , Wniosków i Petycji. II sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-11-28 12:15:44 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Planowania II sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-11-28 12:22:49 5. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw Socjalnych II sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-11-28 12:29:53 6. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Morskiej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa II sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-11-28 12:33:57 7. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. II sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-11-28 12:39:40 8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Dziwnowa. II sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-12-03 09:18:30 5. Projekt uchwały w sprawie powołania delegata do reprezentowania Gminy Dziwnów w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania” III sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-12-03 09:21:24 6. Projekt uchwały w sprawie powołania delegatów do reprezentowania Gminy Dziwnów w Celowym Związku Gmin R-XXI. III sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-12-03 09:22:33 7. Projekt uchwały w sprawie wybrania delegatów do reprezentowania Gminy Dziwnów w Stowarzyszeniu pn. „Związek Miast i Gmin Morskich”. III sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-12-03 09:24:48 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/545/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie utworzenia mieszkaniowego zasobu gminy III sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-12-03 09:26:31 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Dziwnówek oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy /dz. Nr 24/, 24/2/24/3/24/4/24/12/ III sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-12-03 09:28:26 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie /dz.755/1/. III sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-12-03 09:30:12 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LI/532/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie na okres do 3 lat nieruchomości położonych w obrębach Łukęcin - 2 i Dziwnów III sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-12-03 09:32:27 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy/dz. Nr 900/. III sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-12-03 09:34:36 14. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na rzecz Gminy Golczewo w kwocie 5 000,00 zł. na realizację remontu i modernizacji istniejących boksów dla psów w Komunalnym schronisku dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą w Sosnowicach III sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-12-03 09:35:45 15. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dziwnów. III sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-12-20 09:26:58 7. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za udzielone świadczenia w formie posiłku i świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023” IV Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-12-20 09:28:24 8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w przedszkolu” na lata 2019 – 2023. IV Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-12-20 09:32:59 9. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. IV Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-12-20 09:35:57 10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Dziwnów na rok 2019” IV Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-12-20 09:37:55 11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na terenie Gminy Dziwnów na rok 2019” IV Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-12-20 09:41:22 12. Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIII/123/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Dziwnów, zmienionej Uchwałą Nr XXIV/267/2016 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 21 grudnia 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr XLI/442/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 21 lutego 2018 r. IV Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-12-20 09:43:48 13. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dziwnów obejmującego teren w miejscowości Dziwnówek, w rejonie ulicy Wolności, przy granicy obrębu Dziwnówek. IV Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-12-20 09:45:39 14. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Dziwnów na lata 2019 – 2023. IV Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-12-20 09:47:51 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Dziwnówek oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy / dz. Nr 125/2/ IV Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-12-20 10:03:56 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działek gruntu stanowiących własność Gminy Dziwnów, położonych w obrębie Dziwnów. IV Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-12-20 10:06:18 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu stanowiącej własność Gminy Dziwnów, położonej w obrębie Międzywodzie. IV Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-12-20 10:08:01 19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części działek gruntu położonych w obrębie Międzywodzie IV Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-12-20 10:09:47 20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części działek gruntu położonych w obrębie Dziwnów. IV Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-12-20 10:11:29 21. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Gryfice o uznanie lasów stanowiących własność Skarbu Państwa za ochronne IV Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-12-20 10:18:20 22. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2019-2032. IV Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-12-20 10:27:27 23. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dziwnów na rok 2019. IV Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-12-20 10:30:20 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr II/7/18 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Morskiej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa IV Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-12-20 10:00:57 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Dziwnówek oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy/dz. Nr 125/3/. IV Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-12-20 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr II/5/18 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu i Planowania. IV Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-02-28 09:40:53 7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Dziwnowie na 2019 r. VI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-02-28 09:43:17 8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Dziwnowie na rok 2019. VI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-02-28 09:45:43 9. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia insygniów organów gminy Dziwnów: Łańcucha Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dziwnowie oraz Burmistrza Dziwnowa. VI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-02-28 09:47:28 10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych w Gminie Dziwnów. VI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-02-28 09:49:22 11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Dziwnów VI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-02-28 09:51:13 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat nieruchomości położonej w Dziwnowie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy / dz. Nr 604/7/ VI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-02-28 09:53:07 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy / dz. Nr 901/ VI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-02-28 09:54:34 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów /cz.dz.386/8/ VI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-02-28 09:56:10 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy / dz. Nr 222/ VI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-02-28 09:57:47 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego działki gruntu położonej w obrębie Międzywodzie /dz. Nr 302/80/ VI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-02-28 09:59:09 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego działki gruntu położonej w obrębie Międzywodzie /dz. Nr 302/83/ VI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-02-28 10:00:24 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego działki gruntu położonej w obrębie Dziwnówek /dz.130/7/ VI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-02-28 10:03:10 19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu stanowiącej własność Gminy Dziwnów, położonej w obrębie Dziwnów / dz.518/1/ VI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-02-28 10:05:18 20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu stanowiącej własność Gminy Dziwnów, położonej w obrębie Łukęcin 2 / dz.542/22/ VI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-02-28 10:07:17 21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu stanowiącej własność Gminy Dziwnów, położonej w obrębie Dziwnów / dz. 380/9/ VI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-02-28 10:09:38 22. Projekt uchwały w sprawie zmiany Załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/294/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingów, sposobu pobierania i wysokości opłat za parkowanie pojazdów na parkingach niestrzeżonych zlokalizowanych na terenach niebędących drogami publicznymi. VI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-03-27 09:28:59 7. Projekt uchwały w sprawie w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2020. VII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-03-27 09:31:29 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Dziwnów środków stanowiących fundusz sołecki. VII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie przeciw
2019-03-27 09:34:12 9. Projekt uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i wolnożyjącymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dziwnów w 2019 r. VII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-03-27 09:37:36 10. Projekt uchwały w sprawie „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. VII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-03-27 09:40:32 11. Projekt uchwały zmieniający Uchwałę Nr XXVIII/293/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Dziwnowa, Dziwnówka i Międzywodzia, ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach, opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania. VII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-03-27 09:42:18 12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. VII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-03-27 09:44:48 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów. VII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-03-27 09:51:29 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2019-2032. VII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-03-27 09:52:34 15. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019. VII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-04-30 09:22:03 Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Dziwnów w roku 2019. VIII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy za
2019-05-16 09:43:54 8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej na 2018 r. dla Gminy Dziwnów IX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-05-16 09:46:57 9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Kamieńskiego zadania zarządcy drogi polegającego na pełnieniu funkcji inwestora w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji zadania polegającego na przebudowie ul. Morskiej w Łukęcinie nr 1022Z Łukęcin – Strzeżewo w części budowy chodnika i zjazdów do posesji. IX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-05-16 09:48:45 10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Dziwnów IX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-05-16 09:51:07 11. Projekt uchwały zmieniający Uchwałę Nr XLVIII/503/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 10 sierpnia 2018 roku w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych publicznych IX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-05-16 09:53:32 12. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dziwnów obejmującego teren położony w rejonie ul. Nad Zalewem w obrębie Dziwnówek IX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-05-16 10:34:26 13. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności IX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-05-16 10:57:06 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Dziwnów umowy dzierżawy gruntów położonych w obrębach Dziwnów, Dziwnówek, Międzywodzie i Łukęcin 2 ze Skarbem Państwa z przeznaczeniem na cele związane z utrzymaniem charakteru turystyczno-wypoczynkowego gminy Dziwnów oraz kąpielisk nadmorskich IX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-05-16 10:59:12 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 1 roku z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Dziwnówek (cz.dz. 182/2) IX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-05-16 11:01:10 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 1 roku z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów (cz.dz.611/14, pow. 10 m2) IX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-05-16 11:02:51 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 1 roku z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów (cz.dz. 611/14 pow. 60m2) IX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-05-16 11:04:31 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 1 roku z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów (cz.dz. 611/14 pow. 15m2 IX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-05-16 11:06:02 19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 1 roku z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów (cz.dz. 611/14 pow. 1232m2) IX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-05-16 11:07:26 20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 1 roku z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów (cz.dz. 611/14 pow. 100m2) IX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-05-16 11:08:52 21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 1 roku z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów (cz.dz. 611/14 pow. 270m2) IX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-05-16 11:10:18 22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 1 roku z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie (cz.dz. 838/13 pow. 100m2 – na zachód od wejścia ) IX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-05-16 11:11:37 23. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 1 roku z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie (cz.dz. 838/13 pow. 100m2 – na wschód od wejścia) IX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-05-16 11:12:58 24. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 1 roku z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie (cz.dz. 838/13 pow. 20m2) IX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-05-16 11:14:20 25. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 1 oku z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie (cz.dz. 838/11 pow. 270m2) IX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-05-16 11:15:55 26. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 1 oku z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie (cz.dz. 838/13 oraz 840/17 pow. 30m2) IX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-05-16 11:17:35 27. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 1 roku z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie (cz.dz. 838/11 pow. 16m2 oraz cz.dz. nr 919) IX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-05-16 11:19:12 28. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 1 roku z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Dziwnówek (cz.dz. 182/2 pow. 30m2) IX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-05-16 11:20:41 29. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów IX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-05-16 11:22:39 30. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej działki gruntu położonej w obrębie Dziwnówek oraz odstąpienie od zbycia nieruchomości w drodze przetargu IX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-05-16 11:23:55 31. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w mieście Dziwnów IX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-05-16 11:26:34 32. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu stanowiącej własność Gminy Dziwnów, położonej w obrębie Sulikowo IX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-05-16 11:29:41 33. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. IX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-05-16 11:31:40 34. Projekt uchwały w spawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy- szczepienia HPV na lata 2019-2020” IX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-06-25 09:37:55 9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Dziwnowa X Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-06-25 09:46:01 10. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dziwnów za 2018 r. X Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-06-25 09:49:30 11. Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018. X Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-06-25 10:20:00 12. Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników X Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-06-25 10:21:57 13. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/201/2016 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie opłaty targowej X Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-06-25 10:23:55 14. Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLII/509/2013 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 16 września 2013 r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „Gminny Ośrodek Kultury w Międzywodziu” oraz uchwalenia jej statutu. X Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-06-25 10:26:20 15. Projekt uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego X Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-06-25 10:30:18 16. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dziwnów obejmującego teren w miejscowości Dziwnówek, w rejonie ul. Wolności, przy granicy obrębu Dziwnówek. X Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-06-25 10:34:02 18. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/397/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów X Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-06-25 10:35:36 19. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w mieście Dziwnów X Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-06-25 10:37:37 20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu położonych w obrębie Międzywodzie X Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-06-25 10:39:07 21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu położonych w obrębie Międzywodzie X Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-06-25 10:41:04 22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę części działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów X Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-06-25 10:44:09 23. Projekt uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkole i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dziwnów. X Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-06-25 10:49:52 24. Projekt uchwały w sprawie zmian w „Gminnym Programie Profilaktyki Raka Szyjki Macicy – szczepienia HPV na lata 2019 -2020”. X Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie wstrzymał się
2019-06-25 10:54:03 25. Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi na akt prawa miejscowego X Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-06-25 10:58:21 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. X Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-07-22 08:06:36 Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi na akt prawa miejscowego XI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana w trybie art.. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz w trybie § 15 ust. 3 Statutu Gminy Dziwnów za
2019-09-11 09:33:29 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Dziwnów umowy dzierżawy gruntu położonego w obrębie Dziwnówek ze Skarbem Państwa, z przeznaczeniem na działalność związaną z turystyką wodną. XII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-09-11 09:36:01 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębię Międzywodzie XII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-09-11 09:38:25 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. XII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-09-11 09:39:49 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetrgowym na rzecz użytkownika wieczystego działki gruntu położonej w obrębie Łukęcin 2. XII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-09-11 09:56:35 12. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. XII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-09-11 09:58:52 13. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia dotacji z Powiatu Kamieńskiego. XII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-09-11 10:00:25 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr XLVI/545/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie utworzenia mieszkaniowego zasobu gminy Dziwnów. XII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-09-11 10:03:42 15. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Dziwnów na lata 2019-2032. XII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-09-11 10:11:57 16. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. XII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-09-11 10:16:16 17.Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LII/318/2009 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia, a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Dziwnów XII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-10-29 09:28:46 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębię Międzywodzie / dz. Nr 205/7/. XIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-10-29 09:30:26 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów. XIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-10-29 09:31:51 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębię Międzywodzie /dz. 156/32 XIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-10-29 09:33:04 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu położonych w obrębie Międzywodzie XIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-10-29 09:34:39 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Dziwnów umowy dzierżawy gruntu położonego w obrębie Łukęcin 2 ze Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – Nadleśnictwem Gryfice, z przeznaczeniem na eksploatację i utrzymania oświetlenia drogi (latarnie przydrożne) XIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-10-29 09:37:26 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działek gruntu położonych w obrębie Łukęcin 2 XIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-10-29 09:40:18 14. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Dziwnów /Jagodowa/ XIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-10-29 09:41:40 15. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Dziwnów /Poziomkowa/ XIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-10-29 09:43:12 16. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2019 – 2032. XIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-10-29 09:48:30 17. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. XIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-10-29 10:17:17 18. Projekt uchwały w sprawie wyboru ławnika sądowego na kadencję 2020-2023. XIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-10-29 10:22:08 19.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 10 lat nieruchomości położonej w Dziwnowie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy XIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-12-04 09:25:44 7. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg na Burmistrza Dziwnowa. XIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-12-04 09:28:03 8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Dziwnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020” XIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-12-04 09:30:07 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębię Dziwnów oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. / dz. Nr 448/1/. XIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-12-04 09:32:37 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Łukęcin 2 / cz.dz. Nr 30/25/. XIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-12-04 09:34:47 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębię Międzywodzie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy /cz.dz. 901/ XIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-12-04 09:36:23 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Łukęcin 2 /dz. Nr 32/10/. XIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-12-04 09:38:12 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębię Dziwnówek oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. / dz. Nr 51/12/. XIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-12-04 09:39:54 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów /dz. Nr 264/28/. XIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-12-04 09:41:14 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części działki gruntu położonej w obrębie Międzywodzie /cz. dz. Nr 184/11/. XIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-12-04 09:43:44 16. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę części działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów. XIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-12-04 09:45:46 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Łukęcin 1. XIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-12-04 09:47:50 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Łukęcin 2. XIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-12-04 09:49:07 19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów. XIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-12-04 09:56:53 20. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad ustalania, poboru i wysokości stawki opłaty miejscowej na terenie Gminy Dziwnów. XIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-12-04 10:03:52 21. Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w Gminie Dziwnów. XIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-12-04 10:16:59 22. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2019 – 2032 XIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-12-04 10:17:49 23. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. XIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-12-04 10:59:04 24. Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dziwnów XIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-12-04 11:05:55 25. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi XIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-12-04 11:09:16 26. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-12-04 11:13:32 27. Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. XIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-12-04 11:16:26 28. Projekt uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi. XIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-12-04 11:20:42 29. Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-12-04 11:22:42 30. Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązującej na terenie Gminy Dziwnów. XIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-01-17 14:28:38 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonych w obrębach Dziwnów, Międzywodzie, Dziwnówek, Łukęcin 2. XVI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana w trybie art.. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz w trybie § 15 ust. 3 Statutu Gminy Dziwnów za
2020-02-05 10:49:42 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/148/19 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zasad ustalania, poboru i wysokości stawki opłaty miejscowej na terenie Gminy Dziwnów. XVII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-02-05 10:52:44 13. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Dziwnowa , Dziwnówka i Międzywodzia, ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach, opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania. XVII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-02-05 10:58:36 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębię Wrzosowo oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy / dz. 227/41, dz. 227/42 , dz. 227/4 ) XVII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-02-05 11:00:42 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Dziwnówek /cz.dz. Nr 163/13. XVII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-02-05 11:02:25 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów / Nr 369/4) XVII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-02-05 11:04:13 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Dziwnówek /cz.dz. Nr 5/7 XVII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-02-05 11:05:34 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego działki gruntu położonej w obrębie Międzywodzie. XVII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-02-05 11:08:05 19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Wrzosowo XVII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-02-05 11:09:22 20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działek gruntu położonych w obrębie Dziwnów /dz. Nr 241/9 i 241/10/ XVII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-02-05 11:10:29 21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Dziwnówek /dz. Nr 127/6/ XVII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-02-05 11:11:35 22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Międzywodzie./dz. Nr 90/14/ XVII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-02-05 11:12:39 23. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów /dz. Nr 252/2/ XVII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-02-05 11:13:47 24. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu użytkowania wieczystego działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów /dz.nr 258/ XVII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-02-05 11:14:52 25. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów /dz. Nr 286/6/ XVII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-02-05 11:15:54 26. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów /dz. Nr 604/6/ XVII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-02-05 11:17:07 27. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów /dz. Nr 281/2/ XVII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-02-05 11:19:00 28. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów /dz. Nr 349/19/ XVII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-02-05 11:26:26 29. Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Dziwnowie XVII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-02-05 10:43:25 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2020-2032. XVII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-02-05 10:44:41 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020. XVII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-02-05 11:28:18 30. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dziwnów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r. XVII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-02-05 11:29:49 31. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 1 roku nieruchomości położonej w Dziwnowie./cz.dz. nr 254/ XVII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-02-05 11:31:13 32. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat nieruchomości położonej w Dziwnowie./cz.dz. Nr 64/41/ XVII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-02-05 11:36:24 33. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 10 lat nieruchomości położonej w Dziwnowie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. /cz.dz. Nr 64/28/ XVII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-02-05 11:39:34 34. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w Dziwnowie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. /cz.dz. Nr 604/7/ XVII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-02-05 11:43:12 35. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/154/19 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XVII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-02-05 11:44:48 36. Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązującej na terenie Gminy Dziwnów XVII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-03-04 09:05:42 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/201/20 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązującej na terenie Gminy Dziwnów XVIII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy za
2020-03-27 09:31:58 8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Dziwnowie na 2020 r. XIX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-03-27 09:33:37 9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Dziwnowie XIX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-03-27 09:35:12 10. Projekt uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2021. XIX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-03-27 09:36:44 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Dziwnów środków stanowiących fundusz sołecki. XIX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie przeciw
2020-03-27 09:39:02 12. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Dziwnowa. XIX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-03-27 09:42:07 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Dziwnów umowy dzierżawy gruntu położonego w obrębie Łukęcin 2 ze Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – Nadleśnictwem Gryfice, z przeznaczeniem na remont i utrzymanie drogi leśnej. XIX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-03-27 09:44:35 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu położonej w obrębie Łukęcin 2. XIX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-03-27 09:46:47 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu położonej w obrębie Międzywodzie. XIX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-03-27 09:50:21 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Międzywodzie. XIX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-03-27 09:52:27 17. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dziwnów w obrębie Dziwnów, w rejonie drogi wojewódzkiej i cieśniny Dziwna. XIX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-03-27 09:55:24 18. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Dziwnów obejmujących tereny położone w obrębie Łukęcin 1, po południowej stronie drogi wojewódzkiej. XIX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-03-27 09:57:38 19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie. XIX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-03-27 09:59:40 20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. XIX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-03-27 10:02:07 21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Dziwnówek oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. XIX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-03-27 10:04:26 22. Projekt uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i wolnożyjącymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dziwnów w 2020 roku. XIX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-03-27 10:08:44 23. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. XIX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-03-27 10:10:30 24. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2019 r. XIX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-03-27 09:22:31 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Burmistrza Dziwnowa dotyczącego wprowadzenia ograniczenia korzystania z gminnych,publicznych placów zabaw oraz siłowni na wolnym powietrzu XIX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-03-27 09:06:28 Wniosek Przewodniczącej Rady o usunięcie z porządku obrad punktu dotyczącego informacji Starosty Kamieńskiego o sytuacji szpitala im. Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim i wprowadzenie w tym pkt czyli pkt 6 Projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Burmistrza Dziwnowa dotyczącego wprowadzenia ograniczenia korzystania z gminnych, publicznych placów zabaw oraz siłowni na wolnym powietrzu XIX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-03-27 09:02:33 Potwierdzenie możliwości głosowania XIX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-04-24 14:01:48 Potwierdzenie możliwości głosowania XX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy za
2020-04-24 14:12:01 Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIX/203/20 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Burmistrza Dziwnowa dotyczącego wprowadzenia ograniczenia korzystania z gminnych, publicznych placów zabaw oraz siłowni na wolnym powietrzu. XX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy za
2020-04-24 15:04:59 Projekt uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 XX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy za
2020-04-24 15:16:25 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/154/19 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy za
2020-04-24 15:24:05 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/201/20 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązującej na terenie Gminy Dziwnów XX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy za
2020-05-20 12:26:25 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XIV/148/19 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zasad ustalania, poboru i wysokości stawki opłaty miejscowej na terenie Gminy Dziwnów XXI Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-05-20 12:31:22 8. Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Dziwnów w roku 2020. XXI Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-05-20 12:32:05 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Dziwnów umowy dzierżawy gruntu położonego w obrębie Łukęcin 2 ze Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – Nadleśnictwem Gryfice, z przeznaczeniem na ustawienie ławek i koszy na śmieci. XXI Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-05-20 12:37:16 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres powyżej 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie (cz.dz. nr 755/14). XXI Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-05-20 12:40:22 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Dziwnówek oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (cz.dz. Nr 125/16) XXI Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-05-20 12:44:08 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (cz. dz. Nr 906). XXI Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-05-20 12:46:47 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Łukęcin 2 oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (cz.dz. nr 542/22). XXI Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-05-20 12:49:30 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów. XXI Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-05-20 12:51:27 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Łukęcin 2. XXI Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-05-20 12:53:51 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki gruntu położonej w obrębie Międzywodzie, stanowiącej własność Skarbu Państwa. XXI Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-05-20 12:56:50 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu położonej w obrębie Międzywodzie XXI Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-05-20 12:58:47 18. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej na 2019 r. dla Gminy Dziwnów. XXI Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-05-20 13:10:35 19. Projekt uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2) XXI Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-05-20 13:14:07 20. Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dziwnów, obejmującego teren w miejscowości Dziwnówek, w rejonie ul. Wolności, przy granicy obrębu Dziwnówek. XXI Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-05-20 13:17:03 21. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/221/20 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. XXI Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-05-20 12:05:11 1a. Potwierdzenie możliwości głosowania XXI Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-07-06 12:28:25 9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Dziwnowa. XXII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-07-06 12:38:12 10. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dziwnów za 2019 r. XXII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-07-06 12:45:17 11. Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019. XXII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-07-06 12:53:14 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Dziwnówek oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.. XXII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-07-06 12:56:32 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów. XXII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-07-06 13:00:07 14. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego do kwoty 4 100,00 zł. na realizację zadania „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Velo Baltica etap IV” w zakresie robót związanych z budową oświetlenia ścieżki rowerowej. XXII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-07-06 13:02:46 15. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2020-2032. XXII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-07-06 13:06:51 16. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. XXII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-07-06 12:06:22 Potwierdzenie możliwości głosowania XXII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-07-06 13:09:12 17.Projekt uchwały w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Dziwnowie przy Szkole Podstawowej im. 5-go Kołobrzeskiego Pułku Piechoty XXII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-07-06 12:08:57 Wniosek Burmistrza o wprowadzenie do porządku obrad Projektu uchwały w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Dziwnowie przy Szkole podstawowej im. 5-go Kołobrzeskiego Pułku Piechoty. XXII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-08-11 09:12:07 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/335/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Wrzosowo oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy za
2020-08-11 09:17:43 Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Dziwnów na lata 2020-2032. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy za
2020-08-11 09:21:55 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy za
2020-08-11 09:03:49 Potwierdzenie gotowości głosowania XXIII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy za
2020-09-25 08:04:20 „Potwierdzenie gotowości głosowania”. XXIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art.20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz w trybie § 15 ust. 3 Statutu Gminy Dziwnów za
2020-09-25 08:08:11 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. XXIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art.20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz w trybie § 15 ust. 3 Statutu Gminy Dziwnów za
2020-10-06 12:28:56 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (cz.dz. Nr 386/8) XXV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-10-06 12:30:39 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów (cz. dz. Nr 349/19). XXV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-10-06 12:32:18 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części działki gruntu położonej w obrębie Międzywodzie /dz. Nr 97/. XXV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-10-06 12:33:53 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu położonych w obrębie Międzywodzie /dz. Nr 194/69 i 194/71/. XXV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-10-06 12:35:27 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu położonej w obrębie Łukęcin 2 /dz.39/96/ XXV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-10-06 12:37:01 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów /dz.Nr 358/ XXV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-10-06 12:38:48 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów /nr dz.544/5/ XXV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-10-06 12:40:15 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów /dz. Nr 369/4/ XXV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-10-06 12:41:37 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Łukęcin 2 /dz. Nr 542/22 – 25 PE/ XXV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-10-06 12:43:15 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Łukęcin 2 /dz. Nr 542/22 – 32PE/ XXV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-10-06 12:44:40 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działek gruntu położonych w obrębie Międzywodzie /dz. Nr 207/1 i 207/2/ XXV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-10-06 12:45:56 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Dziwnówek /dz. Nr 130/1/ XXV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-10-06 12:47:15 19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Dziwnówek /dz. Nr 130/3/ XXV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-10-06 12:51:13 20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Dziwnów kolejnej umowy dzierżawy gruntu położonego w obrębie Międzywodzie ze Skarbem Państwa – Lasami Państwowymi – Nadleśnictwem Międzyzdroje w celu uregulowania spraw terenowo – prawnych. XXV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-10-06 12:53:53 21. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/230/2020 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Łukęcin 2 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. XXV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-10-06 13:07:22 22. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. XXV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-10-06 12:05:10 Potwierdzenie gotowości głosowania. XXV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-10-06 13:11:14 23. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat nieruchomości położonej w Dziwnowie. /dz. Nr 604/6 pow.3300 m2/ XXV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-10-06 13:12:49 24. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat nieruchomości położonej w Dziwnowie. /dz. Nr 604/6 – pow. 370,36 m2/ XXV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-10-06 13:14:36 25. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat nieruchomości położonej w Dziwnowie. /dz. Nr 604/6 – pow. 6000 m2/ XXV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-10-06 13:18:32 26. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2020-2032 XXV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-10-06 13:20:33 27. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. XXV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-10-06 12:08:00 wniosek radnej p. Doroty Naumuk-Zamiar o zmianę porządku obrad poprzez usunięcie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości XXV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie przeciw