Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Urząd Miejski w Dziwnowie

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Rafał Gutowski

Rafał Gutowski

Wiceprzewodniczący

Okręg: 2, zdobyte głosy: 92, przynależność: KWW Grzegorza Jóźwiaka, klub: Przyjazna Gmina

Status: powołany - 21.10.2018

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu stała Uchwała nr II/8/18 w sprawie powołania komisji Oświaty, Kultury i Sportu członek

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
18 czystość ulic w Dziwnówku wniosek 2019-07-08 2019-07-18
19 modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej wniosek 2019-07-10 2019-07-16
73 wymiana/naprawa ogrodzenia na promenadzie wniosek 2021-04-13 2021-05-05
74 ustawienie luster drogowych wniosek 2021-04-13 2021-04-20
79 napisanie prośby do Urzędu Morskiego w sprawie uprzątnięcia terenu wniosek 2021-05-04 2021-05-06
118 budowa boiska sportowego na terenie Szkoły Podstawowej w Dziwnowie wniosek 2022-08-10 2022-08-22
124 wymiana lamp hybrydowych na elektryczne w Dziwnówku wniosek 2022-09-15 2022-09-21

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-12-03 09:38:49 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. III sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-11-28 12:07:19 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dziwnowie II sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-11-28 12:09:08 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg , Wniosków i Petycji. II sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-11-28 12:15:44 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Planowania II sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-11-28 12:22:49 5. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw Socjalnych II sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-11-28 12:29:53 6. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Morskiej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa II sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-11-28 12:33:57 7. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. II sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-11-28 12:39:40 8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Dziwnowa. II sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-12-03 09:18:30 5. Projekt uchwały w sprawie powołania delegata do reprezentowania Gminy Dziwnów w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania” III sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-12-03 09:21:24 6. Projekt uchwały w sprawie powołania delegatów do reprezentowania Gminy Dziwnów w Celowym Związku Gmin R-XXI. III sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-12-03 09:22:33 7. Projekt uchwały w sprawie wybrania delegatów do reprezentowania Gminy Dziwnów w Stowarzyszeniu pn. „Związek Miast i Gmin Morskich”. III sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-12-03 09:24:48 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/545/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie utworzenia mieszkaniowego zasobu gminy III sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-12-03 09:26:31 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Dziwnówek oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy /dz. Nr 24/, 24/2/24/3/24/4/24/12/ III sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-12-03 09:28:26 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie /dz.755/1/. III sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-12-03 09:30:12 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LI/532/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie na okres do 3 lat nieruchomości położonych w obrębach Łukęcin - 2 i Dziwnów III sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-12-03 09:32:27 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy/dz. Nr 900/. III sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-12-03 09:34:36 14. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na rzecz Gminy Golczewo w kwocie 5 000,00 zł. na realizację remontu i modernizacji istniejących boksów dla psów w Komunalnym schronisku dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą w Sosnowicach III sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-12-03 09:35:45 15. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dziwnów. III sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-12-20 09:26:58 7. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za udzielone świadczenia w formie posiłku i świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023” IV Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-12-20 09:28:24 8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w przedszkolu” na lata 2019 – 2023. IV Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-12-20 09:32:59 9. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. IV Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-12-20 09:35:57 10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Dziwnów na rok 2019” IV Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-12-20 09:37:55 11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na terenie Gminy Dziwnów na rok 2019” IV Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-12-20 09:41:22 12. Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIII/123/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Dziwnów, zmienionej Uchwałą Nr XXIV/267/2016 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 21 grudnia 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr XLI/442/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 21 lutego 2018 r. IV Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-12-20 09:43:48 13. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dziwnów obejmującego teren w miejscowości Dziwnówek, w rejonie ulicy Wolności, przy granicy obrębu Dziwnówek. IV Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-12-20 09:45:39 14. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Dziwnów na lata 2019 – 2023. IV Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-12-20 09:47:51 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Dziwnówek oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy / dz. Nr 125/2/ IV Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-12-20 10:03:56 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działek gruntu stanowiących własność Gminy Dziwnów, położonych w obrębie Dziwnów. IV Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-12-20 10:06:18 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu stanowiącej własność Gminy Dziwnów, położonej w obrębie Międzywodzie. IV Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-12-20 10:08:01 19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części działek gruntu położonych w obrębie Międzywodzie IV Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-12-20 10:09:47 20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części działek gruntu położonych w obrębie Dziwnów. IV Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-12-20 10:11:29 21. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Gryfice o uznanie lasów stanowiących własność Skarbu Państwa za ochronne IV Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-12-20 10:18:20 22. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2019-2032. IV Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-12-20 10:27:27 23. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dziwnów na rok 2019. IV Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-12-20 10:30:20 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr II/7/18 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Morskiej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa IV Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-12-20 10:00:57 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Dziwnówek oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy/dz. Nr 125/3/. IV Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2018-12-20 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr II/5/18 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu i Planowania. IV Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-01-23 15:10:42 2. Projekt uchwały w sprawie w sprawie określenia jednolitych kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Dziwnów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdego kryterium. V Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy za
2019-01-23 15:17:00 3. Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Dziwnów, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdego kryterium. V Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy za
2019-01-23 15:18:38 4. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dziwnówek na lata 2016-2025 . V Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy za
2019-02-28 09:40:53 7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Dziwnowie na 2019 r. VI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-02-28 09:43:17 8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Dziwnowie na rok 2019. VI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-02-28 09:45:43 9. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia insygniów organów gminy Dziwnów: Łańcucha Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dziwnowie oraz Burmistrza Dziwnowa. VI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-02-28 09:47:28 10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych w Gminie Dziwnów. VI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-02-28 09:49:22 11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Dziwnów VI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-02-28 09:51:13 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat nieruchomości położonej w Dziwnowie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy / dz. Nr 604/7/ VI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-02-28 09:53:07 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy / dz. Nr 901/ VI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-02-28 09:54:34 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów /cz.dz.386/8/ VI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-02-28 09:56:10 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy / dz. Nr 222/ VI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-02-28 09:57:47 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego działki gruntu położonej w obrębie Międzywodzie /dz. Nr 302/80/ VI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-02-28 09:59:09 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego działki gruntu położonej w obrębie Międzywodzie /dz. Nr 302/83/ VI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-02-28 10:00:24 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego działki gruntu położonej w obrębie Dziwnówek /dz.130/7/ VI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-02-28 10:03:10 19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu stanowiącej własność Gminy Dziwnów, położonej w obrębie Dziwnów / dz.518/1/ VI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-02-28 10:05:18 20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu stanowiącej własność Gminy Dziwnów, położonej w obrębie Łukęcin 2 / dz.542/22/ VI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-02-28 10:07:17 21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu stanowiącej własność Gminy Dziwnów, położonej w obrębie Dziwnów / dz. 380/9/ VI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-02-28 10:09:38 22. Projekt uchwały w sprawie zmiany Załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/294/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingów, sposobu pobierania i wysokości opłat za parkowanie pojazdów na parkingach niestrzeżonych zlokalizowanych na terenach niebędących drogami publicznymi. VI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-03-27 09:28:59 7. Projekt uchwały w sprawie w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2020. VII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-03-27 09:31:29 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Dziwnów środków stanowiących fundusz sołecki. VII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie przeciw
2019-03-27 09:34:12 9. Projekt uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i wolnożyjącymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dziwnów w 2019 r. VII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-03-27 09:37:36 10. Projekt uchwały w sprawie „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. VII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-03-27 09:40:32 11. Projekt uchwały zmieniający Uchwałę Nr XXVIII/293/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Dziwnowa, Dziwnówka i Międzywodzia, ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach, opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania. VII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-03-27 09:42:18 12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. VII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-03-27 09:44:48 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów. VII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-03-27 09:51:29 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2019-2032. VII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-03-27 09:52:34 15. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019. VII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-04-30 09:22:03 Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Dziwnów w roku 2019. VIII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy za
2019-05-16 09:43:54 8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej na 2018 r. dla Gminy Dziwnów IX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-05-16 09:46:57 9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Kamieńskiego zadania zarządcy drogi polegającego na pełnieniu funkcji inwestora w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji zadania polegającego na przebudowie ul. Morskiej w Łukęcinie nr 1022Z Łukęcin – Strzeżewo w części budowy chodnika i zjazdów do posesji. IX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-05-16 09:48:45 10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Dziwnów IX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-05-16 09:51:07 11. Projekt uchwały zmieniający Uchwałę Nr XLVIII/503/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 10 sierpnia 2018 roku w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych publicznych IX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-05-16 09:53:32 12. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dziwnów obejmującego teren położony w rejonie ul. Nad Zalewem w obrębie Dziwnówek IX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-05-16 10:34:26 13. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności IX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-05-16 10:57:06 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Dziwnów umowy dzierżawy gruntów położonych w obrębach Dziwnów, Dziwnówek, Międzywodzie i Łukęcin 2 ze Skarbem Państwa z przeznaczeniem na cele związane z utrzymaniem charakteru turystyczno-wypoczynkowego gminy Dziwnów oraz kąpielisk nadmorskich IX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-05-16 10:59:12 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 1 roku z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Dziwnówek (cz.dz. 182/2) IX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-05-16 11:01:10 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 1 roku z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów (cz.dz.611/14, pow. 10 m2) IX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-05-16 11:02:51 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 1 roku z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów (cz.dz. 611/14 pow. 60m2) IX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-05-16 11:04:31 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 1 roku z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów (cz.dz. 611/14 pow. 15m2 IX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-05-16 11:06:02 19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 1 roku z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów (cz.dz. 611/14 pow. 1232m2) IX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-05-16 11:07:26 20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 1 roku z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów (cz.dz. 611/14 pow. 100m2) IX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-05-16 11:08:52 21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 1 roku z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów (cz.dz. 611/14 pow. 270m2) IX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-05-16 11:10:18 22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 1 roku z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie (cz.dz. 838/13 pow. 100m2 – na zachód od wejścia ) IX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-05-16 11:11:37 23. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 1 roku z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie (cz.dz. 838/13 pow. 100m2 – na wschód od wejścia) IX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-05-16 11:12:58 24. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 1 roku z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie (cz.dz. 838/13 pow. 20m2) IX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-05-16 11:14:20 25. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 1 oku z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie (cz.dz. 838/11 pow. 270m2) IX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-05-16 11:15:55 26. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 1 oku z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie (cz.dz. 838/13 oraz 840/17 pow. 30m2) IX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-05-16 11:17:35 27. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 1 roku z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie (cz.dz. 838/11 pow. 16m2 oraz cz.dz. nr 919) IX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-05-16 11:19:12 28. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 1 roku z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Dziwnówek (cz.dz. 182/2 pow. 30m2) IX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-05-16 11:20:41 29. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów IX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-05-16 11:22:39 30. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej działki gruntu położonej w obrębie Dziwnówek oraz odstąpienie od zbycia nieruchomości w drodze przetargu IX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-05-16 11:23:55 31. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w mieście Dziwnów IX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-05-16 11:26:34 32. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu stanowiącej własność Gminy Dziwnów, położonej w obrębie Sulikowo IX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-05-16 11:29:41 33. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. IX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-05-16 11:31:40 34. Projekt uchwały w spawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy- szczepienia HPV na lata 2019-2020” IX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-06-25 09:37:55 9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Dziwnowa X Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-06-25 09:46:01 10. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dziwnów za 2018 r. X Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-06-25 09:49:30 11. Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018. X Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-06-25 10:20:00 12. Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników X Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-06-25 10:21:57 13. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/201/2016 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie opłaty targowej X Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-06-25 10:23:55 14. Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLII/509/2013 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 16 września 2013 r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „Gminny Ośrodek Kultury w Międzywodziu” oraz uchwalenia jej statutu. X Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-06-25 10:26:20 15. Projekt uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego X Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-06-25 10:30:18 16. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dziwnów obejmującego teren w miejscowości Dziwnówek, w rejonie ul. Wolności, przy granicy obrębu Dziwnówek. X Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-06-25 10:34:02 18. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/397/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów X Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-06-25 10:35:36 19. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w mieście Dziwnów X Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-06-25 10:37:37 20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu położonych w obrębie Międzywodzie X Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-06-25 10:39:07 21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu położonych w obrębie Międzywodzie X Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-06-25 10:41:04 22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę części działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów X Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-06-25 10:44:09 23. Projekt uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkole i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dziwnów. X Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-06-25 10:49:52 24. Projekt uchwały w sprawie zmian w „Gminnym Programie Profilaktyki Raka Szyjki Macicy – szczepienia HPV na lata 2019 -2020”. X Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-06-25 10:54:03 25. Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi na akt prawa miejscowego X Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-06-25 10:58:21 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. X Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-07-22 08:06:36 Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi na akt prawa miejscowego XI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana w trybie art.. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz w trybie § 15 ust. 3 Statutu Gminy Dziwnów za
2019-09-11 09:33:29 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Dziwnów umowy dzierżawy gruntu położonego w obrębie Dziwnówek ze Skarbem Państwa, z przeznaczeniem na działalność związaną z turystyką wodną. XII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-09-11 09:36:01 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębię Międzywodzie XII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-09-11 09:38:25 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. XII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-09-11 09:39:49 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetrgowym na rzecz użytkownika wieczystego działki gruntu położonej w obrębie Łukęcin 2. XII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-09-11 09:56:35 12. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. XII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-09-11 09:58:52 13. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia dotacji z Powiatu Kamieńskiego. XII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-09-11 10:00:25 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr XLVI/545/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie utworzenia mieszkaniowego zasobu gminy Dziwnów. XII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-09-11 10:03:42 15. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Dziwnów na lata 2019-2032. XII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-09-11 10:11:57 16. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. XII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-09-11 10:16:16 17.Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LII/318/2009 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia, a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Dziwnów XII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-10-29 09:28:46 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębię Międzywodzie / dz. Nr 205/7/. XIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-10-29 09:30:26 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów. XIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-10-29 09:31:51 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębię Międzywodzie /dz. 156/32 XIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-10-29 09:33:04 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu położonych w obrębie Międzywodzie XIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-10-29 09:34:39 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Dziwnów umowy dzierżawy gruntu położonego w obrębie Łukęcin 2 ze Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – Nadleśnictwem Gryfice, z przeznaczeniem na eksploatację i utrzymania oświetlenia drogi (latarnie przydrożne) XIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-10-29 09:37:26 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działek gruntu położonych w obrębie Łukęcin 2 XIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-10-29 09:40:18 14. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Dziwnów /Jagodowa/ XIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-10-29 09:41:40 15. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Dziwnów /Poziomkowa/ XIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-10-29 09:43:12 16. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2019 – 2032. XIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-10-29 09:48:30 17. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. XIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-10-29 10:17:17 18. Projekt uchwały w sprawie wyboru ławnika sądowego na kadencję 2020-2023. XIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-10-29 10:22:08 19.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 10 lat nieruchomości położonej w Dziwnowie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy XIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-12-04 09:25:44 7. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg na Burmistrza Dziwnowa. XIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-12-04 09:28:03 8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Dziwnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020” XIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-12-04 09:30:07 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębię Dziwnów oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. / dz. Nr 448/1/. XIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-12-04 09:32:37 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Łukęcin 2 / cz.dz. Nr 30/25/. XIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-12-04 09:34:47 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębię Międzywodzie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy /cz.dz. 901/ XIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-12-04 09:36:23 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Łukęcin 2 /dz. Nr 32/10/. XIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-12-04 09:38:12 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębię Dziwnówek oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. / dz. Nr 51/12/. XIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-12-04 09:39:54 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów /dz. Nr 264/28/. XIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-12-04 09:41:14 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części działki gruntu położonej w obrębie Międzywodzie /cz. dz. Nr 184/11/. XIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-12-04 09:43:44 16. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę części działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów. XIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-12-04 09:45:46 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Łukęcin 1. XIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-12-04 09:47:50 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Łukęcin 2. XIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-12-04 09:49:07 19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów. XIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-12-04 09:56:53 20. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad ustalania, poboru i wysokości stawki opłaty miejscowej na terenie Gminy Dziwnów. XIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-12-04 10:03:52 21. Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w Gminie Dziwnów. XIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-12-04 10:16:59 22. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2019 – 2032 XIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-12-04 10:17:49 23. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. XIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-12-04 10:59:04 24. Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dziwnów XIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-12-04 11:05:55 25. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi XIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-12-04 11:09:16 26. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-12-04 11:13:32 27. Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. XIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-12-04 11:16:26 28. Projekt uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi. XIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-12-04 11:20:42 29. Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-12-04 11:22:42 30. Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązującej na terenie Gminy Dziwnów. XIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-12-19 09:21:29 7. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Publicznego w Dziwnowie. XV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-12-19 09:24:03 8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Dziwnów na rok 2020” XV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-12-19 09:25:39 9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na terenie Gminy Dziwnów na rok 2020” XV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-12-19 09:29:39 10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingów, sposobu pobierania i wysokości opłat za parkowanie pojazdów na parkingach nie strzeżonych zlokalizowanych na terenach nie będących drogami publicznymi. XV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-12-19 09:31:16 11. Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XIII/123/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Dziwnów, zmienioną uchwałą Nr XXIV/267/2016 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 21 grudnia 2016 r., uchwałą Nr XLI/442/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 21 lutego 2018 r. oraz uchwałą Nr IV/26/18 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 20 grudnia 2018 r. XV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-12-19 09:44:59 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2020-2032. XV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-12-19 09:51:02 13. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dziwnów na rok 2020. XV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-12-19 09:58:36 14. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Portu Morskiego Dziwnów XV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-12-19 10:01:40 15. Projekt uchwały w sprawie zmiany „Programu współpracy Gminy Dziwnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020” stanowiącego załącznik do uchwały Nr XIV/136/19 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 4 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Dziwnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020” XV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-12-19 10:04:10 16. Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dziwnów. XV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-12-19 10:05:29 17. Projekt uchwały w sprawie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-12-19 10:08:31 18. Projekt uchwały w przedmiocie zmiany załącznika nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Dziwnowie Nr XIV/158/19 z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązującej na terenie Gminy Dziwnów XV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-12-19 10:14:59 19. Projekt uchwały zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Zachodniopomorskiego XV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-12-19 10:16:14 20. Projekt uchwały zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Zachodniopomorskiego XV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2019-12-19 10:19:57 21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie udzielonej pożyczki. XV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-01-17 14:28:38 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonych w obrębach Dziwnów, Międzywodzie, Dziwnówek, Łukęcin 2. XVI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana w trybie art.. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz w trybie § 15 ust. 3 Statutu Gminy Dziwnów za
2020-02-05 10:49:42 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/148/19 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zasad ustalania, poboru i wysokości stawki opłaty miejscowej na terenie Gminy Dziwnów. XVII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-02-05 10:52:44 13. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Dziwnowa , Dziwnówka i Międzywodzia, ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach, opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania. XVII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-02-05 10:58:36 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębię Wrzosowo oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy / dz. 227/41, dz. 227/42 , dz. 227/4 ) XVII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-02-05 11:00:42 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Dziwnówek /cz.dz. Nr 163/13. XVII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-02-05 11:02:25 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów / Nr 369/4) XVII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-02-05 11:04:13 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Dziwnówek /cz.dz. Nr 5/7 XVII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-02-05 11:05:34 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego działki gruntu położonej w obrębie Międzywodzie. XVII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-02-05 11:08:05 19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Wrzosowo XVII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-02-05 11:09:22 20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działek gruntu położonych w obrębie Dziwnów /dz. Nr 241/9 i 241/10/ XVII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-02-05 11:10:29 21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Dziwnówek /dz. Nr 127/6/ XVII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-02-05 11:11:35 22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Międzywodzie./dz. Nr 90/14/ XVII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-02-05 11:12:39 23. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów /dz. Nr 252/2/ XVII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-02-05 11:13:47 24. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu użytkowania wieczystego działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów /dz.nr 258/ XVII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-02-05 11:14:52 25. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów /dz. Nr 286/6/ XVII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-02-05 11:15:54 26. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów /dz. Nr 604/6/ XVII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-02-05 11:17:07 27. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów /dz. Nr 281/2/ XVII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-02-05 11:19:00 28. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów /dz. Nr 349/19/ XVII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-02-05 11:26:26 29. Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Dziwnowie XVII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-02-05 10:43:25 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2020-2032. XVII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-02-05 10:44:41 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020. XVII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-02-05 11:28:18 30. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dziwnów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r. XVII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-02-05 11:29:49 31. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 1 roku nieruchomości położonej w Dziwnowie./cz.dz. nr 254/ XVII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-02-05 11:31:13 32. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat nieruchomości położonej w Dziwnowie./cz.dz. Nr 64/41/ XVII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-02-05 11:36:24 33. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 10 lat nieruchomości położonej w Dziwnowie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. /cz.dz. Nr 64/28/ XVII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-02-05 11:39:34 34. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w Dziwnowie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. /cz.dz. Nr 604/7/ XVII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-02-05 11:43:12 35. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/154/19 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XVII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-02-05 11:44:48 36. Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązującej na terenie Gminy Dziwnów XVII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-03-04 09:05:42 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/201/20 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązującej na terenie Gminy Dziwnów XVIII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy za
2020-03-27 09:31:58 8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Dziwnowie na 2020 r. XIX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-03-27 09:33:37 9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Dziwnowie XIX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-03-27 09:35:12 10. Projekt uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2021. XIX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-03-27 09:36:44 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Dziwnów środków stanowiących fundusz sołecki. XIX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie przeciw
2020-03-27 09:39:02 12. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Dziwnowa. XIX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-03-27 09:42:07 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Dziwnów umowy dzierżawy gruntu położonego w obrębie Łukęcin 2 ze Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – Nadleśnictwem Gryfice, z przeznaczeniem na remont i utrzymanie drogi leśnej. XIX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-03-27 09:44:35 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu położonej w obrębie Łukęcin 2. XIX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-03-27 09:46:47 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu położonej w obrębie Międzywodzie. XIX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-03-27 09:50:21 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Międzywodzie. XIX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-03-27 09:52:27 17. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dziwnów w obrębie Dziwnów, w rejonie drogi wojewódzkiej i cieśniny Dziwna. XIX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-03-27 09:55:24 18. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Dziwnów obejmujących tereny położone w obrębie Łukęcin 1, po południowej stronie drogi wojewódzkiej. XIX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-03-27 09:57:38 19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie. XIX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-03-27 09:59:40 20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. XIX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-03-27 10:02:07 21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Dziwnówek oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. XIX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-03-27 10:04:26 22. Projekt uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i wolnożyjącymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dziwnów w 2020 roku. XIX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-03-27 10:08:44 23. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. XIX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-03-27 10:10:30 24. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2019 r. XIX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-03-27 09:22:31 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Burmistrza Dziwnowa dotyczącego wprowadzenia ograniczenia korzystania z gminnych,publicznych placów zabaw oraz siłowni na wolnym powietrzu XIX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-03-27 09:06:28 Wniosek Przewodniczącej Rady o usunięcie z porządku obrad punktu dotyczącego informacji Starosty Kamieńskiego o sytuacji szpitala im. Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim i wprowadzenie w tym pkt czyli pkt 6 Projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Burmistrza Dziwnowa dotyczącego wprowadzenia ograniczenia korzystania z gminnych, publicznych placów zabaw oraz siłowni na wolnym powietrzu XIX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-03-27 09:02:33 Potwierdzenie możliwości głosowania XIX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-04-24 14:01:48 Potwierdzenie możliwości głosowania XX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy za
2020-04-24 14:12:01 Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIX/203/20 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Burmistrza Dziwnowa dotyczącego wprowadzenia ograniczenia korzystania z gminnych, publicznych placów zabaw oraz siłowni na wolnym powietrzu. XX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy za
2020-04-24 15:04:59 Projekt uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 XX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy za
2020-04-24 15:16:25 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/154/19 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy za
2020-04-24 15:24:05 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/201/20 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązującej na terenie Gminy Dziwnów XX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy za
2020-05-20 12:26:25 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XIV/148/19 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zasad ustalania, poboru i wysokości stawki opłaty miejscowej na terenie Gminy Dziwnów XXI Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-05-20 12:31:22 8. Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Dziwnów w roku 2020. XXI Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-05-20 12:32:05 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Dziwnów umowy dzierżawy gruntu położonego w obrębie Łukęcin 2 ze Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – Nadleśnictwem Gryfice, z przeznaczeniem na ustawienie ławek i koszy na śmieci. XXI Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-05-20 12:37:16 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres powyżej 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie (cz.dz. nr 755/14). XXI Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-05-20 12:40:22 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Dziwnówek oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (cz.dz. Nr 125/16) XXI Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-05-20 12:44:08 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (cz. dz. Nr 906). XXI Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-05-20 12:46:47 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Łukęcin 2 oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (cz.dz. nr 542/22). XXI Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-05-20 12:49:30 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów. XXI Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-05-20 12:51:27 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Łukęcin 2. XXI Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-05-20 12:53:51 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki gruntu położonej w obrębie Międzywodzie, stanowiącej własność Skarbu Państwa. XXI Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-05-20 12:56:50 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu położonej w obrębie Międzywodzie XXI Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-05-20 12:58:47 18. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej na 2019 r. dla Gminy Dziwnów. XXI Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-05-20 13:10:35 19. Projekt uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2) XXI Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-05-20 13:14:07 20. Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dziwnów, obejmującego teren w miejscowości Dziwnówek, w rejonie ul. Wolności, przy granicy obrębu Dziwnówek. XXI Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-05-20 13:17:03 21. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/221/20 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. XXI Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-05-20 12:05:11 1a. Potwierdzenie możliwości głosowania XXI Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-07-06 12:28:25 9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Dziwnowa. XXII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-07-06 12:38:12 10. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dziwnów za 2019 r. XXII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-07-06 12:45:17 11. Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019. XXII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-07-06 12:53:14 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Dziwnówek oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.. XXII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-07-06 12:56:32 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów. XXII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-07-06 13:00:07 14. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego do kwoty 4 100,00 zł. na realizację zadania „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Velo Baltica etap IV” w zakresie robót związanych z budową oświetlenia ścieżki rowerowej. XXII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-07-06 13:02:46 15. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2020-2032. XXII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-07-06 13:06:51 16. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. XXII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-07-06 12:06:22 Potwierdzenie możliwości głosowania XXII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-07-06 13:09:12 17.Projekt uchwały w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Dziwnowie przy Szkole Podstawowej im. 5-go Kołobrzeskiego Pułku Piechoty XXII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-07-06 12:08:57 Wniosek Burmistrza o wprowadzenie do porządku obrad Projektu uchwały w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Dziwnowie przy Szkole podstawowej im. 5-go Kołobrzeskiego Pułku Piechoty. XXII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-08-11 09:12:07 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/335/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Wrzosowo oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy za
2020-08-11 09:17:43 Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Dziwnów na lata 2020-2032. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy za
2020-08-11 09:21:55 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy za
2020-08-11 09:03:49 Potwierdzenie gotowości głosowania XXIII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy za
2020-09-25 08:04:20 „Potwierdzenie gotowości głosowania”. XXIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art.20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz w trybie § 15 ust. 3 Statutu Gminy Dziwnów za
2020-09-25 08:08:11 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. XXIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art.20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz w trybie § 15 ust. 3 Statutu Gminy Dziwnów za
2020-10-06 12:28:56 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (cz.dz. Nr 386/8) XXV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-10-06 12:30:39 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów (cz. dz. Nr 349/19). XXV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-10-06 12:32:18 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części działki gruntu położonej w obrębie Międzywodzie /dz. Nr 97/. XXV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-10-06 12:33:53 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu położonych w obrębie Międzywodzie /dz. Nr 194/69 i 194/71/. XXV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-10-06 12:35:27 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu położonej w obrębie Łukęcin 2 /dz.39/96/ XXV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-10-06 12:37:01 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów /dz.Nr 358/ XXV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-10-06 12:38:48 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów /nr dz.544/5/ XXV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-10-06 12:40:15 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów /dz. Nr 369/4/ XXV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-10-06 12:41:37 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Łukęcin 2 /dz. Nr 542/22 – 25 PE/ XXV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-10-06 12:43:15 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Łukęcin 2 /dz. Nr 542/22 – 32PE/ XXV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-10-06 12:44:40 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działek gruntu położonych w obrębie Międzywodzie /dz. Nr 207/1 i 207/2/ XXV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-10-06 12:45:56 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Dziwnówek /dz. Nr 130/1/ XXV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-10-06 12:47:15 19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Dziwnówek /dz. Nr 130/3/ XXV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-10-06 12:51:13 20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Dziwnów kolejnej umowy dzierżawy gruntu położonego w obrębie Międzywodzie ze Skarbem Państwa – Lasami Państwowymi – Nadleśnictwem Międzyzdroje w celu uregulowania spraw terenowo – prawnych. XXV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-10-06 12:53:53 21. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/230/2020 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Łukęcin 2 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. XXV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-10-06 13:07:22 22. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. XXV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-10-06 12:05:10 Potwierdzenie gotowości głosowania. XXV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-10-06 13:11:14 23. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat nieruchomości położonej w Dziwnowie. /dz. Nr 604/6 pow.3300 m2/ XXV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-10-06 13:12:49 24. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat nieruchomości położonej w Dziwnowie. /dz. Nr 604/6 – pow. 370,36 m2/ XXV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-10-06 13:14:36 25. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat nieruchomości położonej w Dziwnowie. /dz. Nr 604/6 – pow. 6000 m2/ XXV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-10-06 13:18:32 26. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2020-2032 XXV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-10-06 13:20:33 27. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. XXV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-10-06 12:08:00 wniosek radnej p. Doroty Naumuk-Zamiar o zmianę porządku obrad poprzez usunięcie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości XXV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie przeciw
2020-12-11 09:03:52 Potwierdzenie gotowości głosowania XXVI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-12-11 09:41:44 7. Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność Sołtysa Sołectwa Łukęcin. XXVI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-12-11 09:46:12 8. Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Dziwnów. XXVI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-12-11 09:49:05 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XLVI/545/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie utworzenia mieszkaniowego zasobu gminy Dziwnów. XXVI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-12-11 09:56:08 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/153/19 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XXVI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-12-11 10:00:05 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/154/19 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XXVI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-12-11 10:05:20 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. XXVI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-12-11 10:08:04 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Łukęcin 2 oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy / dz. Nr 30/25/ XXVI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-12-11 10:10:28 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy / dz. Nr 240/14/ XXVI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-12-11 10:12:45 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie /dz. Nr 147/3/ XXVI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-12-11 10:14:45 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Dziwnówek /dz. Nr 147/9/ XXVI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-12-11 10:16:53 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów /dz. Nr 563/ XXVI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-12-11 10:19:19 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłaty do kapitału rezerwowego Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dziwnowie. XXVI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-12-22 09:05:36 Potwierdzenie możliwości głosowania XXVII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-12-22 09:13:31 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części działki gruntu położonej w obrębie Dziwnówek /dz. Nr 163/17/ XXVII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-12-22 09:15:03 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu położonej w obrębie Międzywodzie /dz. Nr 194/76/ XXVII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-12-22 09:19:01 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Dziwnówek XXVII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-12-22 09:20:56 9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Dziwnów na rok 2021” XXVII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-12-22 09:23:26 10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Dziwnów na rok 2021” XXVII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-12-22 09:34:38 11. Projekt w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Dziwnów na lata 2021-2032 XXVII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-12-22 09:40:30 12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dziwnów na rok 2021 XXVII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2020-12-22 09:43:18 13. Projekt w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Dziwnów na lata 2020-2032 XXVII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-02-12 12:05:27 Potwierdzenie możliwości głosowania XXVIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-02-12 12:49:49 7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Dziwnowie na 2021 r. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-02-12 12:59:45 9. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Dziwnowa. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-02-12 12:51:44 8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Dziwnowie na 2021 r. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-02-12 13:03:39 10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Dziwnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021” XXVIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-02-12 13:05:51 11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Dziwnów na lata 2021-2023. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-02-12 13:07:43 12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dziwnów na lata 2021-2023. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-02-12 13:10:46 13. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-02-12 13:13:22 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/283/2020 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-02-12 13:15:40 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-02-12 13:17:26 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego działki gruntu położonej w obrębie Międzywodzie. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-02-12 13:19:08 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego działki gruntu położonej w obrębie Międzywodzie. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-02-12 13:22:24 18. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-02-12 13:26:14 19. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/244/20 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego do kwoty 4100,00 zł. na realizację zadania „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Velo Baltica etap IV” w zakresie robót związanych z budową oświetlenia ścieżki rowerowej. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-02-12 13:28:30 20. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/123/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Dziwnów. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-02-12 12:31:15 Wniosek Burmistrza Dziwnowa o zmianę porządku obrad - zamieszczenie w pkt 21 projektu uchwały w sprawie przyjęcia strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dziwnów na lata 2021 - 2025 XXVIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-02-12 13:31:16 21.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dziwnów na lata 2021 - 2025 XXVIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-02-12 12:32:57 Wniosek Burmistrza Dziwnowa o zmianę porządku obrad - zamieszczenie w pkt 22 projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Dziwnów XXVIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-02-12 13:35:02 22. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Dziwnów XXVIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-02-23 13:30:50 Potwierdzenie możliwości głosowania XXIX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy za
2021-02-23 13:37:59 3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/154/19 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XXIX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy za
2021-02-23 13:45:54 4. Projekt uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. XXIX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy za
2021-03-31 10:09:00 Potwierdzenie możliwości głosowania. XXX sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-03-31 10:28:50 7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2020 r. XXX sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-03-31 10:30:54 8. Projekt uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dziwnów w 2021 r. XXX sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-03-31 10:32:38 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Dziwnów środków stanowiących fundusz sołecki. XXX sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie przeciw
2021-03-31 10:35:40 10. Projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Dziwnów środków stanowiących fundusz sołecki. XXX sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-03-31 10:37:50 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów /dz. 380/10/. XXX sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-03-31 10:40:06 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego działki gruntu położonej w obrębie Międzywodzie/dz. 302/68/. XXX sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-03-31 10:42:46 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego działki gruntu położonej w obrębie Międzywodzie/dz. 302/73/. XXX sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-03-31 10:45:16 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego działki gruntu położonej w obrębie Międzywodzie/dz. 302/71/. XXX sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-03-31 10:48:21 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów /dz. Nr 887/ XXX sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-03-31 10:50:37 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów. /dz. Nr 258/ XXX sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-03-31 10:53:24 17. Projekt uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpoznania. XXX sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-03-31 10:56:03 18. Projekt uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpoznania. XXX sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-03-31 10:58:34 19. Projekt uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpoznania. XXX sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-03-31 11:01:05 20. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO z dnia 5 stycznia 2021 r. dotyczącej podjęcia przez Radę Miejską w Dziwnowie uchwał. XXX sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-03-31 11:04:06 21. Projekt uchwały w sprawie przekazania wniosku według właściwości. XXX sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-03-31 11:06:41 22. Projekt uchwały w sprawie przekazania wniosku według właściwości XXX sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-03-31 11:10:04 23. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. XXX sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-03-31 11:23:50 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Dziwnowa XXX sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-03-31 10:10:12 Wniosek Przewodniczącej Rady Miejskiej w Dziwnowie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Dziwnowa XXX sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-04-22 12:01:37 Potwierdzenie możliwości głosowania XXXI Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy za
2021-04-22 12:06:31 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Dziwnów porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Kamień Pomorski realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia i kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kamieniu Pomorskim uczestników z terenu gminy Dziwnów XXXI Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy za
2021-04-22 12:29:42 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy za
2021-04-22 12:31:48 Projekt w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Dziwnów na lata 2021-2032. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy za
2021-05-17 12:39:41 Potwierdzenie możliwości głosowania XXXII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-05-17 12:55:47 7.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2020 r. dla Gminy Dziwnów. XXXII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-05-17 12:57:27 8.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego działki gruntu położonej w obrębie Międzywodzie /dz. Nr 302/84/ XXXII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-05-17 12:59:05 9.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego działki gruntu położonej w obrębie Międzywodzie /dz. 302/63/. XXXII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-05-17 13:00:40 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu położonej w obrębie Dziwnówek /dz. 130/3 /. XXXII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-05-17 13:03:40 11. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Dziwnów. XXXII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-05-17 13:05:51 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością drogową działki gruntu położonej w obrębie Dziwnówek. XXXII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-05-17 13:07:51 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów. XXXII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-05-17 13:11:58 14. Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Dziwnów w roku 2021. XXXII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-05-17 13:13:51 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 1 roku nieruchomości położonej w Dziwnowie oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. XXXII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-05-17 13:16:24 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w Dziwnowie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy /boks rybacki/ XXXII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-05-17 13:18:21 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów / dz. Nr 386/8/. XXXII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-05-17 13:20:25 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy / dz. Nr 494/6/. XXXII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-05-17 13:22:43 19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy / dz. Nr 897/2 /. XXXII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-05-17 13:25:24 20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Łukęcin 1 oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy / dz. Nr 15/2 / XXXII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-05-17 13:27:13 21. Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dziwnów. XXXII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-05-17 13:37:01 22. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/5/18 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu i Planowania. XXXII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-05-17 13:43:52 24. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Teresy Garland z dnia 28 lutego 2021 r. o opinię w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego. XXXII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-05-17 13:41:48 23. Projekt uchwały w sprawie powołania członka/członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dziwnowie. XXXII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-05-17 13:45:55 25. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. XXXII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-05-17 13:48:03 26. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” XXXII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-05-17 13:49:58 27. Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach XXXII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-05-17 13:53:01 28. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego do kwoty 179 472,00 zł na realizację zadania „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Velo Baltica etap V - VII” w zakresie robót związanych z budową ścieżki rowerowej. XXXII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-05-17 12:41:27 Wniosek Burmistrza o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego do kwoty 179 472,00 zł na realizację zadania „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Velo Baltica etap V - VII” w zakresie robót związanych z budową ścieżki rowerowej. XXXII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-07-16 12:48:31 Potwierdzenie możliwości głosowania XXXIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy za
2021-07-16 14:09:43 3. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. XXXIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy za
2021-07-16 14:10:50 4. Projekt w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2021-2032. XXXIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy za
2021-07-23 09:05:13 1. „Potwierdzenie możliwości głosowania”. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy za
2021-07-23 09:09:42 3. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy za
2021-07-23 09:12:17 4. Projekt w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Dziwnów na lata 2021-2032. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy za
2021-10-29 14:34:55 Potwierdzenie gotowości głosowania XXXIX sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-10-29 15:38:07 8. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. XXXIX sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-10-29 15:40:55 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XIV/148/19 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zasad ustalania, poboru i wysokości stawki opłaty miejscowej na terenie Gminy Dziwnów. XXXIX sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-10-29 15:49:12 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. XXXIX sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-10-29 15:50:14 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2021-2032. XXXIX sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-10-29 14:39:29 Wniosek Burmistrza o zmianę porządku obrad poprzez dodanie Projektu uchwały w sprawie nadania nazwy mostowi w mieście Dziwnów XXXIX sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-10-29 15:52:27 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy mostowi w mieście Dziwnów XXXIX sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-12-03 13:38:19 „Potwierdzenie możliwości głosowania”. XL sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-12-03 13:51:54 7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Dziwnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”. XL sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-12-03 13:54:14 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych XL sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-12-03 13:56:48 9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Dziwnowa. XL sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-12-03 14:00:57 10. Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązującej na terenie Gminy Dziwnów XL sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-12-03 14:05:55 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/169/19 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi XL sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-12-03 14:07:59 12. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi XL sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-12-03 14:09:45 13. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/168/19 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dziwnów XL sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-12-03 14:12:43 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/155/19 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych XL sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-12-03 14:18:15 15. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi XL sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-12-03 14:19:56 16. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad zbywania lokali mieszkalnych oraz zasad udzielania bonifikaty od ceny nieruchomości lokalowych XL sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-12-03 14:21:28 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki gruntu położonej w obrębie Międzywodzie XL sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-12-03 14:22:31 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów XL sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-12-03 14:25:10 19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów (dz.332-30) XL sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-12-03 14:34:12 20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Wrzosowo XL sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-12-03 14:36:01 21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat części nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy – (dz. 750-17 – 2521) XL sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-12-03 14:37:44 22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat części nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy- (dz. Nr 750-17 – 2984 m2) XL sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-12-03 14:39:11 23. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat części nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy(dz. Nr 750-17 – 2475m2) XL sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-12-03 14:40:26 24. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat części nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy(dz. Nr 750-17 – 1508m2) XL sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-12-03 14:41:49 25. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat części nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (dz. Nr 750-17 – 1498m2) XL sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-12-03 14:43:15 26. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat części nieruchomości położonych w obrębie Międzywodzie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy( dz. Nr 147-3,152-3, 864) XL sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-12-03 14:44:48 27. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat części nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (dz. Nr 863) XL sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-12-03 14:46:11 28. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów.(dz. Nr 846/36) XL sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-12-03 14:48:03 29. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych XL sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-12-03 14:49:57 30. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. XL sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-12-22 10:05:08 „Potwierdzenie możliwości głosowania”. XLI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-12-22 10:16:37 6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Dziwnów na rok 2022”. XLI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-12-22 10:18:23 7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Dziwnów na rok 2022” XLI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-12-22 10:19:59 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości, położonej w obrębie Międzywodzie. XLI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-12-22 10:30:03 9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dziwnów na rok 2022. XLI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-12-22 10:33:40 10. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2022-2032. XLI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-12-22 10:07:55 Wniosek Burmistrza -zmiana porządku obrad - wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. XLI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-12-22 10:09:40 Wniosek Burmistrza - zmiana porządku obrad - wprowadzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021. XLI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-12-22 10:10:21 Wniosek Burmistrza - zmiana do porządku obrad - wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XLVI/545/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie utworzenia mieszkaniowego zasobu gminy Dziwnów. XLI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-12-22 10:37:08 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. XLI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-12-22 10:38:53 12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021. XLI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2021-12-22 10:40:06 13. Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr XLVI/545/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie utworzenia mieszkaniowego zasobu gminy Dziwnów. XLI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-01-26 14:05:22 „Potwierdzenie możliwości głosowania” XLII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-01-26 14:17:09 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości, położonej w obrębie Dziwnów (cz.dz. 519, 518/1, 518/3) XLII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-01-26 14:19:01 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat części nieruchomości położonej w obrębie Dziwnówek oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (cz.dz. Nr 127/9 i 127/6) XLII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-01-26 14:20:13 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości, położonej w obrębie Dziwnówek.(dz. Nr 147/23). XLII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-01-26 14:21:24 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat części nieruchomości położonej w obrębie Dziwnówek oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (cz. dz. Nr 24/13) XLII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-01-26 14:22:41 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości, położonej w obrębie Łukęcin 2.(cz. dz. Nr 548/9) XLII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-01-26 14:24:25 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Dziwnów umowy dzierżawy gruntu położonego w obrębie Łukęcin 2 ze Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe - Nadleśnictwem Gryfice, z przeznaczeniem na zapewnienie mieszkańcom dojazdu do posesji w związku z przebudową drogi gminnej - ul. Słonecznej w Łukęcinie (dz. nr 516/8) XLII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-01-26 14:25:35 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części działek gruntu położonych w obrębie Dziwnów (cz. dz. nr 332/45 i 240/48) XLII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-01-26 14:26:47 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu położonej w obrębie Dziwnówek (dz. nr 125/3). XLII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-01-26 14:29:56 17. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r. XLII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-01-26 14:31:42 18. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2022-2032. XLII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-03-09 14:03:33 „Potwierdzenie możliwości głosowania” XLIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-03-09 14:27:35 7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Dziwnowie na 2022 r XLIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-03-09 14:30:27 8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Dziwnowie na 2022 r. XLIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-03-09 14:33:35 9. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Fundacji im. Nikoli Tesli z dnia 21 grudnia 2021 r. XLIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-03-09 14:36:58 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Dziwnów środków stanowiących fundusz sołecki. XLIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie przeciw
2022-03-09 14:38:51 11. Projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Dziwnów środków stanowiących fundusz sołecki. XLIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-03-09 14:40:30 12. Projekt uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. XLIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-03-09 14:47:30 13. Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVII/178/20 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Dziwnowa, Dziwnówka i Międzywodzia, ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach, opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania (Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r. poz. 1323). XLIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-03-09 14:49:53 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/162/19 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingów, sposobu pobierania i wysokości opłat za parkowanie pojazdów na parkingach niestrzeżonych zlokalizowanych na terenach niebędących drogami publicznymi. XLIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-03-09 14:51:20 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 2 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości, położonej w obrębie Dziwnówek (cz.dz. 163/13) XLIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-03-09 14:54:42 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 2 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości, położonej w obrębie Dziwnówek.(cz. dz. Nr 5/7 oraz 163/24 ). XLIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-03-09 14:55:21 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 1 roku z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości, położonej w obrębie Dziwnówek (cz. dz. Nr 111/7 oraz 112/4) XLIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-03-09 14:57:22 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 1 roku z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości, położonej w obrębie Dziwnów (cz. dz. Nr 854/101) XLIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-03-09 14:59:04 19. Projekt uchwały w sprawie apelu do sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej XLIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-03-09 15:00:34 20. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Dziwnów na rok 2022”. XLIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-03-09 15:01:51 21. Projekt w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat nieruchomości położonej w Dziwnowie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy /cz.dz.604/7/. XLIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-03-09 15:03:11 22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umowę dzierżawy na okres do 1 roku nieruchomości położonej w Dziwnowie./cz.dz.254/ XLIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-03-09 15:04:49 23. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat nieruchomości położonej w Dziwnowie /cz..budynku na dz. 604/7/ XLIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-03-09 15:06:24 24. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umowę dzierżawy na okres do 1 roku nieruchomości położonej w Dziwnowie /cz.dz.604/3/ XLIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-03-09 15:07:46 25. Projekt uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dziwnów w 2022 roku. XLIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-03-09 15:12:26 26. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r. XLIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-04-05 14:03:18 „Potwierdzenie możliwości głosowania”. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy za
2022-04-05 14:13:50 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy za
2022-04-05 14:16:56 Projekt w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2022-2032. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy za
2022-04-29 14:24:46 7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIII/444/22 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 9 marca 2022 roku w sprawie „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” XLV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-04-29 14:26:40 8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2021 r. XLV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-04-29 14:30:43 9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym. XLV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-04-29 14:35:59 10. Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Dziwnów oraz określenia sezonu kąpielowego w roku 2022. XLV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-04-29 14:37:37 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości, położonej w Dziwnowie (cz.dz. 64/28) XLV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-04-29 14:39:12 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości, położonej w obrębie Dziwnów (cz.dz. 386/8) XLV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-04-29 14:40:29 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości, położonej w obrębie Dziwnówek (cz.dz. 147/9) XLV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-04-29 14:42:01 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą na nieruchomości, położonej w obrębie Dziwnów (cz.dz. 887pow. 19,50) XLV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-04-29 14:43:20 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości, położonej w obrębie Dziwnów (cz.dz. 887 pow.52 m2) XLV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-04-29 14:45:11 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 1 roku z dotychczasowym dzierżawcą, położonej w obrębie Dziwnów (cz.dz. 251) XLV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-04-29 14:46:25 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości, położonej w obrębie Dziwnów (cz.dz. 386/8) XLV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-04-29 14:48:14 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat części nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (843/69) XLV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-04-29 14:50:29 19. Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr LXXXVII/545/2010 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 18 października 2010 r. w sprawie ustanowienia stanowiska dokumentacyjnego „Dziwnówek – Kra Jurajska” XLV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-04-29 14:52:47 20. Projekt uchwały w sprawie petycji Cechu Zdunów Polskich w przedmiocie podjęcia działań niezbędnych do naprawy uchwały nr XVI/206/20 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 4 czerwca 2020 r. XLV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-04-29 14:02:43 „Potwierdzenie możliwości głosowania”. XLV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-04-29 14:56:32 22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości, położonej w obrębie Międzywodzie. XLV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-04-29 14:55:16 21. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLI/425/21 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dziwnów na rok 2022. XLV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-04-29 14:06:42 Wniosek Burmistrza o zmianę porządku obrad w pkt 21 - wycofanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie, na okres do 10 lat , gruntu położonego w w Dziwnowie, przy ul. Żeromskiego, stanowiącego część działki nr 604/6, w drodze przetargu XLV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-04-29 14:07:46 Wniosek Burmistrza o zmianę porządku obrad - w pkt 21 wprowadzić projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLI/425/21 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dziwnów na rok 2022. XLV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-05-30 14:41:06 3. Projekt uchwały w sprawie skargi na działalność Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Dziwnowie XLVI Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy za
2022-05-30 14:36:00 „Potwierdzenie możliwości głosowania”. XLVI Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy za
2022-06-15 14:02:59 „Potwierdzenie gotowości głosowania”. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-06-15 14:47:37 9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Dziwnowa. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-06-15 14:54:05 10. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dziwnów za 2021 r. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-06-15 14:54:33 11. Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-06-15 15:15:44 12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2021 rok dla Gminy Dziwnów XLVII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-06-15 15:17:44 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat nieruchomości położonej w Dziwnowie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy /cz.dz. Nr 64/28/. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-06-15 15:19:55 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat części nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy /dz. Nr 214/3.../. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-06-15 15:21:59 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat części nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy /dz. Nr 205/7/ XLVII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-06-15 15:23:53 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat części nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy /dz. Nr 750/17/ XLVII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-06-15 15:26:49 17. Projekt uchwały w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego do kwoty 618.450,00 zł na realizację zadania „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Velo Baltica etap VIII” w zakresie robót związanych z budową ścieżki rowerowej XLVII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-06-15 15:35:30 18. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-06-15 15:36:56 19. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2022 - 2032. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-06-15 15:52:47 23. Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dziwnów na rok szkolny 2022/2023. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-06-15 15:54:49 24. Projekt uchwały w sprawie w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z pomieszczeń i urządzeń gminnego obiektu użyteczności publicznej – Domu Kultury w Dziwnowie XLVII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-06-15 15:38:25 20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat części nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy cz./dz. Nr 156/32/. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-06-15 15:51:09 22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-06-15 14:04:58 Wniosek Przewodniczącej Rady o zmianę porządku obrad - wycofanie projektu uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej z Gminą Miejską Zgorzelec z pozycji 25 porządku obrad. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-06-15 15:49:33 21a. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części działki gruntu położonej w obrębie Międzywodzie. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-08-25 08:54:51 7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-08-25 08:56:51 8. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dziwnów, dla terenu obejmującego działkę nr 533, miasto Dziwnów XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-08-25 08:58:50 9. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dziwnów, dla terenu obejmującego działkę nr 846/1, obręb Międzywodzie. XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-08-25 09:02:00 10. Projekt uchwały w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dziwnów. XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-08-25 09:03:55 11. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Patryka Janusza Króla z dnia 22 lipca 2022 r. o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy. XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-08-25 09:05:55 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat części nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy /cz.dz. Nr 787/2/. XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-08-25 09:07:09 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat części nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy /dz. Nr 256/1/. XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-08-25 09:09:37 14. Projekt uchwały w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dziwnowie XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-08-25 09:12:05 15. Projekt uchwały w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego do kwoty 949.373,02 zł na realizację zadania „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Velo Baltica etap VIII- IX” w zakresie robót związanych z budową ścieżki rowerowej XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-08-25 09:14:43 16. Projekt uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i nauczycieli przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego pracujący z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze prowadzonych przez Gminę Dziwnów XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-08-25 09:21:54 17. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r. XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-08-25 09:23:06 18. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2022 - 2032. XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-08-25 08:34:43 Potwierdzenie możliwości głosowania XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-10-18 14:01:59 „Potwierdzenie możliwości głosowania”. L Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-10-18 14:26:49 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego działki gruntu położonej w obrębie Łukęcin 2. L Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-10-18 14:28:07 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Łukęcin 1 /dz.539/44/. L Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-10-18 14:29:10 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działek gruntu położonych w obrębie Dziwnów /dz.854/119 i 854/53/. L Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-10-18 14:30:13 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Dziwnówek /dz.163/22/. L Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-10-18 14:31:11 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Dziwnówek /dz.163/5/. L Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-10-18 14:32:07 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Dziwnówek /dz.125/18/. L Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-10-18 14:33:16 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Międzywodzie /dz.895/1/. L Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-10-18 14:34:23 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działek gruntu położonych w obrębie Międzywodzie /dz.755/59 i 827/26/. L Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-10-18 14:35:21 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Międzywodzie /dz.194/32/. L Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-10-18 14:36:40 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Łukęcin 1 /dz. Nr 1/. L Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-10-18 14:37:56 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów /dz.518/1/. L Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-10-18 14:38:57 19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów /dz.843/171/. L Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-10-07 08:02:57 Potwierdzenie możliwości głosowania XLIX sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy za
2022-10-07 08:20:40 Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2022-2032 XLIX sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy za
2022-10-18 14:40:12 20.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Wrzosowo L Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-10-07 08:18:28 Projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargi Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości „Na złotych wydmach” w Międzywodziu wraz z odpowiedzią na skargę XLIX sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy za
2022-10-18 14:49:03 21. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r. L Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-10-18 14:53:56 22. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2022 - 2032. L Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-10-18 14:56:05 23. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Dziwnowie Nr XXXII/345/21 z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dziwnów. L Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-10-18 14:04:52 Wniosek Burmistrza o zmianę porządku obrad - usunięcie z pkt 21 Projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Dziwnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023. L Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-11-30 13:44:48 7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Dziwnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023” LII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-11-30 13:48:25 8. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych publicznych. LII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-11-30 13:50:33 9. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dziwnów obejmującej teren położony w obrębie Dziwnów, pomiędzy ulicami Słoneczną i Kościelną. LII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-11-30 13:52:51 10. Projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. LII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-11-30 13:58:54 11. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. LII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-11-30 14:01:15 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą na nieruchomości, położonej w obrębie Dziwnów /dz. Nr 454/12/ LII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-11-30 14:03:10 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości, położonej w obrębie Łukęcin 2 /dz. Nr 32/10/ LII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-11-30 14:05:12 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości, położonej w obrębie Dziwnów /dz. Nr 538/1/ LII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-11-30 14:07:55 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości, położonej w obrębie Międzywodzie, oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy/dz. Nr 901/ LII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-11-30 14:09:35 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części działki gruntu położonej w obrębie Międzywodzie /dz. 190/26/ LII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-11-30 14:11:05 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego działki gruntu położonej w obrębie Międzywodzie /dz. 302/85/ LII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-11-30 14:14:00 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu położonej w obrębie Wrzosowo. LII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-11-30 14:17:52 19. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze sztucznego lodowiska Biały Orlik znajdującego się na boisku wielofunkcyjnym Orlik w Dziwnowie. LII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-11-30 14:23:45 20. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r. LII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-11-30 14:26:47 21. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad ustalania, poboru i wysokości stawki opłaty miejscowej na terenie Gminy Dziwnów LII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-12-09 08:06:54 Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziwnów na lata 2022-2023 LIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-12-21 09:25:02 7. Projekt uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe LIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-12-21 09:26:35 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres 1 roku nieruchomości położonej w Dziwnowie LIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-12-21 09:28:01 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego działki gruntu położonej w obrębie Międzywodzie LIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-12-21 09:29:55 10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii na terenie Gminy Dziwnów na rok 2023” LIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-12-21 09:32:20 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia powiatowo-gminnego w sprawie powołania związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), opracowania strategii ZIT oraz zarzadzania ZIT Obszaru Funkcjonalnego Kamienia Pomorskiego. LIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-12-21 09:44:05 13. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2023 - 2032. LIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-12-21 09:42:15 12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dziwnów na rok 2023. LIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-12-21 09:45:53 14. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022. LIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-12-21 09:48:31 15. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r. LIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-12-21 09:53:05 16. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/468/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Obsługi Oświaty i Kultury w Dziwnowie LIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-12-21 09:57:35 17. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Dziwnowa. LIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-12-21 09:09:08 Wniosek Burmistrza o zmianę porządku obrad - wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2022 r. LIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-12-21 09:08:30 Wniosek Burmistrza o zmianę porządku obrad - wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/468/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Obsługi Oświaty i Kultury w Dziwnowie LIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-12-21 09:09:39 Wniosek Przewodniczącej Rady o zmianę porządku obrad - wprowadzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Dziwnowa. LIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-12-21 10:00:01 19. Projekt uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpoznania LIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2022-12-21 09:10:08 Wniosek Przewodniczącej Rady o zmianę porządku obrad - wprowadzenie projektu uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia. LIV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie za
2023-01-13 14:08:23 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. LV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy za
2023-01-13 14:10:12 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/541/22 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe LV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy za
2023-01-13 14:00:53 Wniosek Burmistrza - wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/541/22 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe LV sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz §15 ust. 3 Statutu Gminy za
2023-02-08 14:04:18 8. Projekt uchwały w sprawie „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” LVI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym za
2023-02-08 14:05:44 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany załączników do uchwały Nr XLVI/545/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie utworzenia mieszkaniowego zasobu gminy Dziwnów. LVI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym za
2023-02-08 14:06:57 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Dziwnów umowy dzierżawy gruntu położonego w obrębie Łukęcin 2 ze Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe - Nadleśnictwem Gryfice, z przeznaczeniem na budowę, utrzymanie i eksploatację podziemnego przyłącza elektroenergetycznego. LVI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym za
2023-02-08 14:08:24 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów LVI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym za
2023-02-08 14:09:53 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości, położonej w obrębie Łukęcin 2 LVI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym za
2023-02-08 14:11:13 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 1 roku z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości, położonych w obrębie Międzywodzie LVI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym za
2023-02-08 14:20:09 17. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/18 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 LVI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym za
2023-02-08 14:22:02 18. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/21/18 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za udzielone świadczenia w formie posiłku i świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 LVI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym za
2023-02-08 14:23:46 19. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Dziwnowa, Dziwnówka, Międzywodzia i Łukęcina, ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach, opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania LVI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym za
2023-02-08 14:25:45 20. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingów, sposobu pobierania i wysokości opłat za parkowanie pojazdów na parkingach nie strzeżonych zlokalizowanych na terenach niebędących drogami publicznymi LVI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym za
2023-02-08 14:27:05 21. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Dziwnowie na 2023 r LVI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym za
2023-02-08 14:28:13 22. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Dziwnowie na 2023 r. LVI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym za
2023-02-08 14:31:47 23. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. LVI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym za
2023-02-08 14:33:23 24. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Dziwnów na lata 2023-2032 LVI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym za
2023-02-08 14:12:41 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat nieruchomości położonej w Dziwnowie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy /dz.64/41/. LVI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym za
2023-02-08 14:15:53 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego wraz z ogródkiem gastronomicznym na okres 10 lat, w trybie przetargowym, położonego w Dziwnowie przy ul. S. Żeromskiego 30 w Dziwnowie LVI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym za
2023-02-08 14:18:10 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 nieruchomości położonej w Dziwnowie oraz odstąpienia od obowiązku trybu przetargowego trybu zawarcia umowy /dz. Nr 604/6/ LVI sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym za
2023-03-31 14:02:45 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat części nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy /dz. Nr 862/22/ LVII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym za
2023-03-31 14:05:50 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat części nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy /dz. Nr 252/1- pow. 99m2/ LVII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym za
2023-03-31 14:06:56 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat części nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy /dz. nr 252/1 – 423 m2/ LVII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym za
2023-03-31 14:08:00 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat części nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy/dz. nr 252/1 – 29 m2/ LVII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym za
2023-03-31 14:09:11 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat części nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy/dz. nr 252/1 – 18 m2/ LVII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym za
2023-03-31 14:10:26 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości, położonej w obrębie Międzywodzie LVII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym za
2023-03-31 14:11:27 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 1 roku z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości, położonej w obrębie Dziwnówek LVII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym za
2023-03-31 14:13:00 15. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr LII/318/2009 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia, a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkole prowadzonych przez Gminę Dziwnów. LVII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym za
2023-03-31 14:15:21 16. Projekt uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dziwnów w 2023 roku LVII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym za
2023-03-31 14:18:11 17. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń gminnego obiektu użyteczności publicznej – hali sportowo – widowiskowej w Dziwnowie LVII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym za
2023-03-31 14:19:32 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Dziwnów środków stanowiących fundusz sołecki. LVII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym przeciw
2023-03-31 14:20:40 19. Projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodręb